Truyện ngụ ngôn Aesop: Lừa và Châu Chấu – Quy luật tự nhiên là không thể thay đổi

Thông điệp đạo đức: Tôn trọng quy luật tự nhiên — con lừa không thể biến thành châu chấu