Truyền thông Trung Quốc bàn về cách thu hồi khoản nợ hàng tỷ USD do Sri Lanka phá sản