Liên Hiệp Quốc: Gần 5.7 triệu người Sri Lanka cần viện trợ cứu sinh