TT Biden chỉ trích luật súng hiện hành: ‘Tu chính án thứ Hai không phải là tuyệt đối’