TT Biden cho biết sự lạc quan ở Ireland đã truyền cảm hứng cho ông tái tranh cử vào năm 2024