Hoa Kỳ: Cố vấn chính sách đối nội của Tòa Bạch Ốc sẽ từ chức