TT Biden giành được nhiều đại biểu hơn ở Wyoming và Alaska khi đang hướng tới đề cử của Đảng Dân Chủ