TT Biden: ‘Không có kế hoạch chủ động’ cho việc di tản người Mỹ khỏi Ukraine