TT Biden lạc quan về thỏa thuận mức trần nợ, bảo vệ chuyến công du đến châu Á