TT Biden tiết lộ kế hoạch mới để giải quyết ‘chi phí rác’ trong tư vấn đầu tư

Theo Tòa Bạch Ốc, những người về hưu có thể tiết kiệm tới 20% chi phí bằng cách tránh những khoản phí không cần thiết trong kế hoạch về hưu.