TT Biden tuyên bố không trục xuất một số nhóm người nhập cư bất hợp pháp

Theo Tòa Bạch Ốc, khoảng 550,000 người nhập cư bất hợp pháp hưởng lợi từ quyết định này.