TT Biden ủy quyền 100 triệu USD trong quỹ khẩn cấp cho người tị nạn Afghanistan