TT Biden yêu cầu các trạm xăng giảm giá khi giá xăng tăng ngày thứ bảy liên tiếp