TT Putin cho biết sẽ đến lúc ông tuyên bố người kế vị tiềm năng của mình