TT Trump ký sắc lệnh chống lại việc đào tạo ‘Lý thuyết chủng tộc quan trọng’