Tư lệnh Hoa Kỳ chứng kiến sự tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc