Từ thặng dư lớn nhất đến thâm hụt lớn nhất, nền kinh tế Nam Hàn chịu ảnh hưởng của Trung Quốc