Từ tiết mục ‘Hoa Mộc Lan’, nhìn lại Đạo hiếu trong đạo đức truyền thống