Kiếp trước làm con hiếu đạo, kiếp này may mắn được chuyển sinh cùng cao tăng