Từ truyện ‘Tây Du Ký’ thấy được mối quan hệ giữa nghiệp lực và ôn dịch