Từ “tự do” đã mất đi ý nghĩa. Và tại sao ở đây tôi đang lấy lại ý nghĩa của nó