Uganda ban hành ‘Đạo luật chống đồng tính luyến ái,’ với hình phạt tử hình trong một số trường hợp