Ukraine yêu cầu các bảo đảm an ninh tương tự như Điều 5 của NATO, ngoại trừ Donbas và Crimea