Ủy ban 06/01 gửi trát đòi hầu tòa cho Sở Mật vụ về các tin nhắn văn bản