Ủy ban 1776 của ông Trump tập hợp lại, giải quyết thuyết chủng tộc quan trọng trong giáo dục lịch sử