Vaccine COVID-19 của Pfizer được chấp thuận cho trẻ em Hoa Kỳ từ 12 tuổi