Văn hóa Xoá sổ: Nguồn gốc và hệ lụy đối với Hoa Kỳ