Virginia: Các nhà tài trợ yêu cầu trường đại học trả lại 3.6 tỷ USD vì xóa tên tổ tiên của họ