Vạn vật đều có linh: Bậc đại thiện hàng long phục hổ, cầu mưa giải hạn cứu dân lành