Quan viên thực thi chính trị nhân từ, hổ cảm ứng vượt sông rời đi