Vạn vật đều có linh: Truyền thuyết về nửa xô nước Nam Linh