Việc đóng cửa chính phủ có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Hoa Kỳ

Các nhà kinh tế đánh giá tác động có thể xảy đến đối với GDP, tăng trưởng kinh tế, hệ thống tài chính, và các dịch vụ của chính phủ khi chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa.