Việc giảm đòn bẩy tài chính của Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài để đi