Việc Trung Quốc xây cầu ở khu vực tranh chấp đặt ra mối đe dọa quân sự cho Ấn Độ