Viện trợ của ĐCSTQ và ngoại giao bẫy nợ: Một chiến lược thống trị