Việt Nam: Giá xăng dầu cùng giảm trong kỳ điều chỉnh thứ 9, quỹ bình ổn tiếp tục dương lớn