Vợ chồng lính hải quân và không quân Hoa Kỳ đoàn tụ trong căn cứ xa nhà 7,000 dặm