Vực dậy sau thất bại, WHO hiện đang soạn thảo các sửa đổi sâu rộng cho quy tắc toàn cầu