Vùng khô hạn nhất của Trung Quốc hứng chịu lũ lụt, một phần sa mạc lớn nhất trở thành hồ