WeChat của Tencent tạm dừng đăng ký người dùng mới vì tuân thủ bảo mật