WEF: Nghị trình toàn cầu hóa nhiều tính kỹ thuật xã hội hơn là kinh tế