WHO thay đổi khuyến cáo về vaccine COVID-19, không còn nói là trẻ em ‘không nên chích ngừa’