Xuất nhập Minh giới Thần giới thấy quá khứ và tương lai, thông điệp gì cho con người thế gian?