Ý: Không thể công nhận chính quyền Taliban, nhưng phải giúp đỡ người dân Afghanistan