Ý thức có năng lượng, là sức mạnh có thể thay đổi thế giới