Danh sách các trường đại học tại Việt Nam cho sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19: Đã có 40 trường