Danh sách các tỉnh tại Việt Nam cho học sinh nghỉ học: Đã có 21 tỉnh/thành thay đổi lịch