15 tiểu bang và 1 vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào Siêu Thứ Ba: Những điều cần biết

Đây là ngày trọng đại nhất trong cuộc bầu cử tổng thống ngoài Tổng Tuyển Cử vào ngày 05/11.