2 năm sau, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát tiếp tục ám ảnh lực lượng chấp pháp