29 tiểu bang ở Hoa Kỳ ghi nhận có ca nhiễm biến thể Omicron